Revision history of "A.R. Penck"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:55, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (1,551 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 13:27, 24 March 2013Sangild (talk). . (1,551 bytes) (+1,551). . (Created page with "''Dette er en anmeldelse skrevet af Torben Sangild, bragt i Politiken 9/2-2008.'' ==A.R. Penck== Malerier 1963-1977, Galleri Bo Bjerggaard, Flæsketorvet 85A, Kbh. V. Til 15...")