Revision history of "Cézanne & Giacometti"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:55, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (6,829 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 16:14, 24 March 2013Sangild (talk). . (6,829 bytes) (+6,829). . (Created page with "Denne anmeldelse, skrevet af Torben Sangild, blev bragt i Politiken 20/2-08. Skal citeres med tydelig kildeangivelse af dette. =Bløde og hårde frugter= ''Cézanne & Giaco...")