Revision history of "Interview-betingelser"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (1,392 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 16:26, 23 March 2013Sangild (talk). . (1,392 bytes) (+1,392). . (Created page with "Når man bliver interviewet til aviser og blade oplever man ofte at man ikke kan genkende sine egne ord i artiklen bagefter, selv om de står i anførselstegn som direkte tale...")