Revision history of "John Olsen"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (3,507 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 16:39, 24 March 2013Sangild (talk). . (3,507 bytes) (+3,507). . (Created page with "Denne anmeldelse, skrevet af Torben Sangild, blev bragt i Politiken 16/4-09. Skal citeres med tydelig kildeangivelse af dette. ==Undreværker== ''John Olsen: Kunsten at se [h...")