Revision history of "Liste over firmaer, der ikke respekterer ‘Reklamer Nej Tak’"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (1,108 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 16:43, 23 March 2013Sangild (talk). . (1,108 bytes) (+1,108). . (Created page with "Denne liste er påbegyndt maj 2010 efter lang tids irritation over, hvor mange firmaer, der er ligeglade med at vi har et tydeligt ‘Reklamer Nej Tak’-skilt på vores postb...")