Revision history of "LydRum"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (768 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 14:52, 24 March 2013Sangild (talk). . (768 bytes) (+768). . (Created page with "'''LydRum''' er et seminar om krydsninger mellem lyd og rum, som jeg var medarrangør af. Blandt de mange emner, præsenteret af forskere, lydkunstnere og arkitekter var: *Ly...")