Revision history of "Ny dansk kunst 07"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (4,547 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 17:01, 24 March 2013Sangild (talk). . (4,547 bytes) (+4,547). . (Created page with "''Denne anmeldelse af blev bragt i Politiken 27/1-08''. ==Vild med samtidskunst== ''Kopenhagens årbog nøjes ikke med at vise kunsten frem, men vækker til debat og lægger ...")