Revision history of "Radio"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (222 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 15:23, 24 March 2013Sangild (talk). . (222 bytes) (+222). . (Created page with "=Torben Sangild i radioen= (Jeg har været freelance-anmelder på P1 Morgen og lavet diverse programmer til P1 og en smule P2. Det er min plan at lægge en oversigt over diss...")