Revision history of "Som absurd fortælling"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (2,078 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 04:55, 24 March 2013Sangild (talk). . (2,078 bytes) (+2,078). . (Created page with "Jeg sidder i et firkantet rum foran en skærm med hænderne bagbundet til min blå stol. Her har jeg siddet så længe jeg kan huske. Jeg ved ikke hvordan jeg har båret mig a...")