Revision history of "Surrend"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (2,330 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 05:23, 24 March 2013Sangild (talk). . (2,330 bytes) (+2,330). . (Created page with "''Dette er Torben Sangilds anmeldelse af udstillingen med kunstnergruppen Surrend, bragt i Politiken 9/2-2008.'' ==Satiriske spredehagl== Surrend LARM Galleri, Carl Jacobse...")