Revision history of "Uinteresser"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (1,937 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 13:46, 24 March 2013Sangild (talk). . (1,937 bytes) (+1,937). . (Created page with "Mine interesser er mangfoldige, og næsten alt er interessant når man først sætter sig ind i det. Desuden er det lidt kedeligt at opregne sine interesser - enten kender fol...")