Revision history of "Atmosfære"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:55, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (380 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 14:30, 23 March 2013Sangild (talk). . (380 bytes) (+380). . (Created page with "En ''atmosfære'' er ifølge Gernot Böhme en quasi-objektiv stemning i et (fysisk/socialt) rum. Atmosfæren er ganske vist luftig og uafgrænset, men ikke desto mindre en rea...")