Revision history of "Evil Knievel"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (5,609 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 14:20, 24 March 2013Sangild (talk). . (5,609 bytes) (+5,609). . (Created page with "Dette interview, skrevet af Torben Sangild, blev bragt i Politiken iByen 15/8-2008. Skal citeres med tydelig kildeangivelse af dette. ==Der er en ny guru i byen== ''Kunstnere...")