Revision history of "Kritisk form"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (5,863 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 05:53, 24 March 2013Sangild (talk). . (5,863 bytes) (+5,863). . (Created page with "Denne anmeldelse er skrevet af Torben Sangild og blev bragt i Politiken 3/2-08. ===Subtile skulpturer=== Skulpturi.dk lægger fokuset på den uhøjtidelige, konceptuelle skul...")