Revision history of "Objekt"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (13,480 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 18:08, 24 March 2013Sangild (talk). . (13,480 bytes) (+13,480). . (Created page with "Dette er nogle filosofiske noter om “objekt” og “objektiv” med henblik på det æstetiske, som jeg løbende vil revidere og uddybbe i forlængelse af min ph.d-afhandli...")