Revision history of "Per Ahlmann"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (8,007 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 16:21, 24 March 2013Sangild (talk). . (8,007 bytes) (+8,007). . (Created page with "''Nedenstående tekst om '''Per Ahlmann''' er skrevet til udtillingskataloget til hans seperatudstilling i Galleri Nørby, efteråret 2006. Se billeder i bunden.'' ===Per Ahl...")