Revision history of "Readymade"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (975 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 17:14, 24 March 2013Sangild (talk). . (975 bytes) (+975). . (Created page with "En '''readymade''' er en genstand, som allerede er færdiglavet og har en funktion, men som kunstneren benytter som udgangspunkt for et kunstværk, ofte ved at modificere den,...")