Revision history of "Stil og autonomi i nutidskunsten"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (12,230 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 18:23, 24 March 2013Sangild (talk). . (12,230 bytes) (+12,230). . (Created page with "'''Stil og autonomi i nutidskunsten''' er en artikel til Grønningens udstillingskatalog, 2005. Emnet var delvist bundet, en bestillingsopgave. Teksten bringes i sin fulde læ...")