Revision history of "Stockhausen: Stimmung"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (4,957 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 06:13, 24 March 2013Sangild (talk). . (4,957 bytes) (+4,957). . (Created page with "Denne tekst, skrevet af Torben Sangild, blev bragt i programmet til opførelsen af ''Stimmung'' i Den Sorte Diamant, 30/10-09. Skal citeres med tydelig kildeangivelse af dette...")