Revision history of "Torben Sangilds weblog"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (834 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 16:44, 24 March 2013Sangild (talk). . (834 bytes) (+834). . (Created page with "'''Torben Sangilds weblog''' blev oprettet i maj 2003, og har siden været brugt som et sted hvor jeg kunne skrive om små og store ting og diskutere dem med andre. Det er så...")