Revision history of "Undervisning"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (1,579 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 17:33, 24 March 2013Sangild (talk). . (1,579 bytes) (+1,579). . (Created page with "Jeg har undervist på Københavns Universitet siden 1997, primært på overbygningsuddannelsen [http://www.modernekultur.ku.dk/ Moderne Kultur]. Her har jeg undervist i specia...")