Revision history of "Vinyl-Terror og -Horror"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (2,550 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 14:01, 24 March 2013Sangild (talk). . (2,550 bytes) (+2,550). . (Created page with "''Denne tekst er skrevet til Kunstakademiets afgangsudstilling, EXIT 2007, og indgår i udstillingskataloget.'' ==Vinyl-terror og -horror== ''Af Torben Sangild'' ''Vinyl-te...")