Revision history of "Weblog:Bureaukrati"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (1,484 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 15:50, 24 March 2013Sangild (talk). . (1,484 bytes) (+1,484). . (Created page with "Jeg er begyndt på at registrere når jeg møder absurd bureaukrati - hvadenten det kommer fra offentlige institutioner eller private firmaer. Nogle gange kan det kaldes “ka...")