Revision history of "Weblog:Myter og kendsgerninger"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:56, 17 March 2018Janusmoos (talk | contribs)m . . (3,462 bytes) (0). . (1 revision imported)
  • (cur | prev) 17:59, 23 March 2013Sangild (talk). . (3,462 bytes) (+3,462). . (Created page with "Her er nogle indlæg fra mine weblogs som handler om vidt forskellige myter og ideer og overtro og vandrehistorier som florerer i vores kultur, og som bliver spiddet med fornu...")